Корсунь-Шевченкiвський державний iсторико-культурний заповiдник

Дорогі друзі!

Вітаємо всіх, хто завітав сьогодні на сайт Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника, і сподіваємося, що станете постійними його відвідувачами. 

 

  

 

 

______________________________________________

______________________________________________

Шановні друзі!
Доводимо до вашого відома новий графік роботи працівників музеїв і художньої галереї, відділу фондів, науково-методичного відділу освітньої роботи, бухгалтерії, наукової бібліотеки, адміністрації:
- січень-квітень, вересень-грудень – з 8 до 17 години;
- травень-серпень – з 9 до 18 години. Обідня перерва з 12 до 13 години.
Для працівників музеїв та художньої галереї обідня перерва – з 12 до 13 години або з 13 до 14 години (за окремим графіком).
На період масового відвідування музейних закладів (квітень, вересень) у вихідні та святкові дні музеї та художня галерея працюватимуть з 9 до 18 години.

___________________________

Відповідно до вимог чинного законодавства, подаємо фінансовий звіт за 1 квартал 2018 р.

 

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)   2018 4 01
Установа/бюджет Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник за ЄДРПОУ 02226346
Територія Управління Державної казначейської служби України у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області за КОАТУУ 7122510100
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління   за КОДУ 17094
Вид економічної діяльності   за КВЕД 91.02
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за І квартал 2018 рік
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 1 207 605 1 017 041
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 19 629 28 591
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 4 469 7 761
Усього доходів від обмінних операцій  2080 1 231 703 1 053 394
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 1 231 703 1 053 394
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 - 1 156 002
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 - -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 - 1 156 002
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 - 1 156 002
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 1 231 703 -102 609
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 1 276 381 1 156 002
Освіта 2500 - -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
УСЬОГО: 2520 1 276 381 1 156 002
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 5 мінус графа 4) план на рік план на звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання за звітний період різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2530 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2540 - - - - - - - -
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2541 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2542 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2543 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2544       -       -
Доходи від операцій з капіталом  2550 - - - - - - - -
Офіційні трансферти, з них: 2560 - - - - - - - -
  від органів державного управління 2561 - - - - - - - -
Цільові фонди 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2581 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2583 - - - - - - - -
Інші надходження 2590 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 - - - - - - - -
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610       -       -
Використання товарів і послуг 2620       -       -
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти, з них: 2640 - - - - - - - -
    органам державного управління інших рівнів 2641 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 - - - -       -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - - - -
Капітальні трансферти, з них: 2690 - - - - - - - -
   органам державного управління інших рівнів 2691 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 - - - - - - - -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - - - - - - -
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 951814,04 792 687
Відрахування на соціальні заходи 2830 205 383 174 395
Матеріальні витрати 2840 -1 157 197 188 920
Амортизація 2850 - -
Інші витрати 2860 - -
Усього 2890 - 1 156 002
                     
Керівник (посадова особа)         П. Я. Степенькіна
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         В. В. Івашина
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
                     
 
 
 
 

 

Про нас Екскурсії Лекції